Medezeggenschapsraad

Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit zes leden: drie personeelsleden en drie  ouders, die steeds voor een periode van drie jaar worden gekozen. De MR is de “critical friend’ van de schooldirectie en heeft op een aantal zaken advies- of instemmingsrecht.

12573969_568481569973923_4697772845021841950_nDe MR heeft wettelijk het recht zich bezig te houden met alle zaken die de school betreffen. Ze kan veel gewicht in de schaal leggen bij beslissingen van de schoolleiding en het schoolbestuur. Wat de raad precies kan en mag staat beschreven in het medezeggenschaps-reglement waarin onder andere het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht van de raad is opgenomen. Het medezeggen-schapsreglement is eenvoudig op te vragen door een mailtje te sturen naar de voorzitter van de MR.

De verslagen van de MR zijn ter inzage op school aanwezig. Wilt u de verslagen lezen? Neem dan contact op met directeur Denise de Koeijer: d.dekoeijer@obsdewindhoek.nl.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van eenderde van de leden zich daartegen verzet.

Heeft u vragen of andere suggesties voor de MR, dan kunt u contact opnemen met een van de leden. Dit kan telefonisch, via de mail, door een van de leden aan te spreken of via het postvakje van de MR (in de personeelskamer). mr@obsdewindhoek.nl

Op dit moment hebben zitting in de MR:

De scholen binnen ons schoolbestuur (Stichting OBO) hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR bespreken schooloverstijgende zaken met elkaar en met het schoolbestuur.