Informatie-alfabet

 • Aanmelding kind

  Lees meer hierover op de pagina Aanmelden.

 • Afscheid groep 8 / Musical

  De leerlingen van groep 8 voeren een musical op aan het einde van het schooljaar. De musical markeert hun afscheid van de basisschool. De musical wordt twee keer opgevoerd. Overdag voor de andere leerlingen en leerkrachten. Na afloop van de musical is er een informeel samenzijn tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

 • AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

  In onze privacy statement kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met de wet op de privacy ook wel de AVG genoemd.

 • Bedrijfshulpverlening/BHV

  Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die in het gebouw aanwezig is. Leerkrachten Rowy Dielemans (groep 3-4), Edwin van den Berg (groep 5-6) en Betty van Beers (Groep 7-8) zijn de gecertificeerde BHV’ers op De Windhoek. Een keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden om te kijken of het ontruimingsplan functioneert of moet worden bijgesteld.

  Merkt u op school een onveilige situatie op, neem dan contact op met Betty, Edwin en/of Rowy.

 • Bel

  Om de school op tijd te laten starten en onze leerlingen zo veel mogelijk effectieve leertijd te geven heeft de school een automatisch belsysteem. Om 8:20 uur gaat de eerste bel en kunnen de leerlingen de school betreden en naar de klas. Ouders kunnen dan ook nog even een korte boodschap aan de leerkracht doorgeven. Om 8:30 uur gaat de bel voor de tweede keer en beginnen de lessen. De deuren van de lokalen gaan dicht en de lessen starten. Dit zelfde geldt voor de middag. Om 13:20 uur mogen de leerlingen de school betreden en bij het tweede bel signaal starten om 13:30 uur de lessen. Wij willen u vriendelijk vragen de leerkrachten tijdens de lessen niet te storen. Wanneer u onder schooltijd de school binnen wil dan graag via de ingang via de Buntlaar.

 • Bibliotheek

  Lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Lezen is immers de basis voor leren. Onze school heeft de beschikking over een vernieuwde bibliotheek. In samenwerking met Theek5 beschikken we over een actuele boekencollectie. Daarnaast beschikt onze school over een digitaal uitleensysteem waarbij we het leesgedrag van onze kinderen goed kunnen monitoren. Naast prentenboeken en leesboeken staan hier ook informatieve boeken die de leerlingen gebruiken voor spreekbeurten en werkstukken.

 • Brede school De Wiekslag - pilot IKC

  De Windhoek maakt deel uit van de Brede School De Wiekslag. In één gebouw zitten naast de school ook Kinderopvang ESKADEE met het kinderdagverblijf Bibelot, de overblijf en buitenschoolse opvang Windekind, peuterspeelzaal De Brakkensoos en GGD jeugdgezondheidszorg  met het consultatiebureau. Deze instellingen werken samen op het gebied van het opgroeien van en de zorg voor kinderen. Regelmatig is overleg met alle instanties binnen het gebouw om tot een goede afstemming te komen en gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. Dit schooljaar start er een pilot om te komen tot een integraal kindcentrum (IKC). Het is de bedoeling om te komen tot een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Hierbij wordt er gewerkt vanuit een eenduidige pedagogische visie die onderschreven wordt door alle partijen. Het komende jaar gaan we hier samen met ESKADEE invulling aan geven. Denise de Koeijer (directeur) en Nicole van Kooten (leerkracht groep 1-2) zitten namens De Windhoek in de stuurgroep. 

 • Buitengewoon verlof

  leerplichtwet

  Ieder kind wordt leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden. Kinderen tot 6 jaar mogen, indien zij rust nodig hebben, 5 uur per week vrijaf nemen. Meer informatie over de leerplicht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  De leerplichtambtenaar

  De taken van de leerplichtambtenaar:

  • erop toezien dat iedereen zich aan de leerplichtwet houdt;
  • indien gewenst adviseren en begeleiden van de leerling bij problemen met betrekking tot het naar school gaan;
  • onderhouden van contacten met scholen, onderwijsinstituten en hulpverlenings­instan­ties met betrekking tot de leerplicht;
  • indien gewenst bemiddelen bij plaatsing van een kind op een andere school;
  • beoordelen van aanvragen voor extra verlof van meer dan 10 dagen;
  • geven van voorlichting over de leerplicht.

  U kunt contact opnemen met het regionale bureau voor de leerplicht te Breda als u vragen of problemen hebt. Het bureau is telefonisch bereikbaar op 076-5298110 en e-mail info@rblwest-brabant.nl.

   Richtlijnen voor verlof

  Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de directeur, Denise de Koeijer, te worden voorgelegd.
  Verlof mag:

  • éénmaal per schooljaar worden verleend;
  • mag niet langer dan 10 schooldagen duren;
  • mag niet plaatsvinden in de eerste twee schoolweken van het schooljaar.

  Verlof indien:

  • wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts mogelijk is, buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de schoolvakanties mogelijk is.

  De volledige regelgeving rondom buitengewoon verlof is op school op te vragen.

  De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

 • Buitenschoolse opvang ‘Windekind’

  Zie de pagina Buitenschoolseopvang voor meer informatie

 • Centrum voor jeugd & gezin (CJG)

  De contactpersoon van het CJG is op De Windhoek Marianne Steentjes. Als er volgens een leerkracht zorgen zijn om een leerling dan kan hij of zij dit bespreken met de intern begeleider (IB’er), Sandra van Sint Annaland. Gaat het om een probleem op het sociaal-emotionele vlak dan kan de IB’er, afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen, de CJG’er inschakelen. Ouders worden altijd benaderd voor een gesprek. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Vervolgafspraken worden in onderling overleg gemaakt.
  Voorbeelden van vragen waarmee u bij de Centrum voor jeugd en gezin (CJG’er) terecht kunt:

  • U loopt vast met uw kind in de thuis situatie of voelt zich onzeker over de opvoeding: de CJG’er begeleidt en ondersteunt u.
  • Uw kind wordt gepest: de CJG’er voert gesprekken met uw kind gericht op het versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen en leert het kind meer voor zichzelf op te komen.
  • Uw kind pest andere kinderen: de CJG’er leert het kind meer rekening te houden met de ander en zelfinzicht krijgen.
  • Een kind heeft een ouder/ familielid verloren en andere vormen van verlies: de CJG’er ondersteunt het kind bij rouwverwerking.
  • Een kind heeft een familielid met een (ingrijpende) ziekte: de CJG’er leert het kind/ gezin omgaan met de situatie.
  • Kinderen met verschillende diagnoses (ADHD/ NLD/ PDD-NOS/ hechtingsproblematiek/ Asperger/ Autisme e.d.);dit kan ingrijpend zijn binnen een gezinssituatie: de SMW’er probeert met de ouders helder te krijgen wat dit betekent voor het gezin en hoe ze er het beste mee om kunnen gaan. Ook kunnen de kinderen zelf vragen hebben wat zo’n diagnose voor henzelf betekent.

  Soms is één gesprek voldoende, soms zijn meerdere gesprekken nodig. Als wij het idee hebben dat er meer specifieke hulp nodig is, kunnen wij u ook doorverwijzen naar andere instanties.

  U kunt altijd contact opnemen per e-mail: m.steentjes@cjgdg.nl

 • Eindtoets PO groep 8

  Op De Windhoek nemen we de IEP Eindtoets af. De eindtoets is een momentopname die inzicht geeft in de leervaardigheid en didactisch niveau van de leerling na   ( gemiddeld) 8 jaar onderwijs. De IEP eindtoets  wordt altijd in april afgenomen op landelijk vastgestelde data.

  Eind februari/begin maart vinden de adviesgesprekken met de ouders plaats. U krijgt hier het definitieve schooladvies voor een VO school.
  Het schooladvies is o.a. gebaseerd op het Cito LOVS. Daarnaast wordt er gekeken naar de attitude van leerlingen op het gebied van zelfstandigheid, werkverzorging, huiswerkverzorging en motivatie.

  Meer informatie vindt u op www.iep.nl

  Onze school staat voor opbrengsten op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag. De eindtoets meet alleen de kennis. De Windhoek scoort nagenoeg elk jaar rond het landelijk gemiddelde en ruim boven de door de inspectie gestelde ondergrens.

   Schooljaar Landelijk gemiddelde Gemiddelde De Windhoek
  2017 535,1 538,0
  2018 533,7 540,5
  2019 533,9 533,9
 • Combinatiegroepen

  Op onze school bestaan de klassen uit combinatiegroepen. Dat betekent dat er twee jaargroepen in een klas zitten. Het stimuleert leerlingen om zelfstandig te werken en om met uitgestelde aandacht om te gaan. De ervaring leert ons dat onze leerlingen daar ook in het voortgezet onderwijs veel profijt van hebben.

 • Computer

  Alle leerlingen werken regelmatig met de computer. We gebruiken programma’s waarmee vaardigheden worden geoefend. We hebben programma’s op het gebied van aanvankelijk lezen, spelling, ruimtelijk inzicht, getalbegrip, (hoofd)rekenen en topografie. Voorbeelden hiervan zijn Ambrasoft, en de rekenmethodesoftware van Pluspunt. Wij werken met het programma Kurzweil. Dit is een programma voor kinderen met dyslexie.

  De computer wordt ook ingezet om informatie op te zoeken voor spreekbeurten, werkstukken en voor verwerkingsopdrachten bij wereldoriëntatie.

  Elke klas heeft de beschikking over computers in of nabij het lokaal. In elke klas is een digitaal schoolbord aanwezig. 

 • Contact met leerkrachten

  U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht als u meer informatie wilt over de ontwikkeling van uw kind(eren) in de klas of als u vragen of twijfels hebt.

  We vragen u om bij voorkeur een afspraak te maken via Parro of e-mail. Natuurlijk mag u ook persoonlijk even een afspraak maken. Graag dan even na schooltijd de klas binnenlopen. Ook voor het telefonisch maken van een afspraak vragen wij u om na schooltijd even naar school te bellen.

 • Culturele vorming

  Voor culturele vorming van onze leerlingen werken wij samen met kunstbalie. Deze organisatie verzorgt elk jaar voor iedere groep een voorstelling op het gebied van toneel, dans, beeldende kunst, literatuur, film of muziek.

  Daarnaast zijn we met het traject van de Cultuur Loper (DCL) bezig. In dit traject ontwikkelen we een visie op cultuuronderwijs wat we vertalen naar een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Dit programma koppelen we aan de thema’s van onze methode Alles-in-1. Juf Nicole is onze Interne Cultuur Coördinator (ICC’er).

 • Excursies

  Faciliteiten en activiteiten buiten het schoolgebouw worden benut wanneer deze aansluiten bij de belangstellingswereld van de leerlingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een bezoek aan de kinderboerderij, de tandarts, een winkel en natuurwandelingen. .

 • Foto's

  Een keer per schooljaar worden de klassenfoto’s gemaakt. De fotograaf maakt ook een portretfoto van iedere leerling. Er is gelegenheid voor een broertjes- of zusjesfoto. Natuurlijk bent u niet verplicht de foto’s te kopen.
  Ook maken we regelmatig foto’s van activiteiten op school. De foto’s kunt u bekijken op Parro en op onze Facebook-pagina

 • Gedragsregels

  Het scheppen van een schoolklimaat dat zich kenmerkt door acceptatie, respect en vertrouwen. is een voorwaarde voor alle leden van de schoolgemeenschap om optimale leer- en werkprestaties te kunnen leveren. De leefregels op De Windhoek zijn:

  • Een foutje mag je maken.

  • We luisteren naar elkaar.

  • Om half vier met een dol fijn gevoel naar huis. Oftewel: we praten alles uit.

  • Samen-werken

 • Gymnastiek

  Zie de pagina Gymles

 • Hoofdluis

  Jaarlijks krijgt zo’n 10 % van de kinderen in het basisonderwijs hoofdluis. Hoofdluis verspreidt zich door rechtstreeks contact tussen mensen, maar ook doordat kledingstukken hangen naast die van iemand die hoofdluis heeft of door elkaars kammen te gebruiken.

  Hebt u hoofdluis geconstateerd bij uw kind, geef dat dan door aan de leerkracht.

  We hanteren het luizenprotocol van de GGD. Na elke vakantie van een week wordt iedereen door de “kriebelouders” gecontroleerd op hoofdluis. Als er bij uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, dan nemen we contact met u op. Als er bij deze controle in een groep hoofdluis is geconstateerd, zal er twee weken later opnieuw een controle plaatsvinden.

  Meer informatie over hoe hoofdluis het beste kan worden behandeld leest u op de site van het RIVM.

 • Huisbezoek groep 1

  De leerkracht komt tijdens het eerste leerjaar een keer op huisbezoek voor een nadere kennismaking. Het bezoek zal na schooltijd plaatsvinden en duurt ongeveer een uur.

 • Huiswerk

  De leerlingen krijgen incidenteel huiswerk. Denk hierbij aan het tafeltjes leren, topografie, werk dat nog niet af is, maar ook aan een boekbespreking of een werkstuk. Dit bevordert de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling. Deze aspecten kunnen kinderen op het voortgezet onderwijs (maar eigenlijk in hun hele leven) goed gebruiken.

 • Intern begeleider / IB’er

  Zie de pagina Extra begeleiding voor meer informatie

 • Kerstviering

  Ook als openbare school besteden wij aandacht aan Kerstmis. Alleen al vanwege het overdragen van cultuur vinden wij dit noodzakelijk. Het kerstfeest op school vindt plaats met leerlingen en leerkrachten in een intieme sfeer. De gezamenlijke viering door leerlingen, leerkrachten en ouders vormt altijd een waardige afsluiting van het eerste halfjaar

 • Klachtenregeling

  Zoals elke school beschikken we over een klachtenregeling met betrekking tot seksuele intimidatie en ongewenst gedrag. Deze regeling kunt u bij de directeur inzien. In de schoolgids kunt u hierover meer lezen.

 • Kurzweil

  Sinds het schooljaar 2014 – 2015 werken wij met het programma Kurzweil. Dit programma ondersteunt kinderen die dyslexie hebben door o.a. de tekst voor te lezen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met dyslexie hier baat bij hebben. Alleen kinderen met een dyslexieverklaring komen hiervoor in aanmerking. Kurzweil wordt volledig gefaciliteerd door ons schoolbestuur Stichting OBO.
  Leerlingen die op school met Kurzweil werken, kunnen dat ook thuis doen om huiswerk te maken of te lezen. De dyslexiesoftware voor thuisgebruik wordt kosteloos aangeboden.

  Op hun website leest u meer informatie over dit dyslexieprogramma.

 • Leerlingvolgsysteem / LVS

  We gebruiken verschillende systemen om de ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele basisschooltijd te volgen. Vanaf groep 3 nemen we twee keer er jaar de Cito-toetsen af. De resultaten noteren wij in het leerlingvolgsysteem.
  Voor de kleuters werken we met de leerlijnen jonge kind van Parnassys. Aan de hand van vastgestelde ontwikkelingslijnen volgen wij de ontwikkeling van onze jongste leerlingen.
  Ook wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling houden we een leerlingvolgsysteem bij zodat niets aan het toeval overgelaten wordt. In de schoolgids staat uitgebreide informatie over onze leerlingvolgsystemen.

 • Medezeggenschapsraad

  Zie de pagina Medezeggenschapsraad voor meer informatie.

 • Medisch onderzoek

  De zorg voor de gezondheid van de jeugd wordt door de GGD uitgevoerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleeg­kun­digen, doktersassistenten, logopedisten, voorlichtingsdeskundigen en gedragsdeskundigen. Aan elke school is een JGZ-team verbonden. De leerlingen met ongeveer de leeftijd van 5 en/of 6 jaar zullen door de jeugdarts en de leerlingen van groep 7 zullen door de jeugdverpleegkundige onder­zocht worden. Dit onderzoek gebeurt op school. U wordt daarover ingelicht. Ter voorbereiding op deze onderzoeken ontvangt u van de GGD informatie­materiaal. Er wordt verwacht dat een ouder bij het onderzoek aanwezig is.

  Ook als u als ouder bezorgd bent over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u altijd een extra onderzoek of gesprek aanvragen. U kunt hiervoor rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de jeugdverpleeg­kundige Eline Scholten. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 0651318539 en via e-mailadres e.scholten@ggdwestbrabant.nl Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  GGD Stadsgewest Breda
  Schorsmolenstraat 6
  4811 VP Breda
  tel: 076 – 5282000 
 • Methodes

  Zie de pagina Methodes voor meer informatie.

 • Nieuwsbrief

  Door middel van nieuwsbrieven informeren wij regelmatig de ouders over allerlei schoolse zaken. Het gaat om mededelingen over uitstapjes, maar ook over ontwikkelingen op school. We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over alles wat er op school speelt. Hoort u iets waarvan u graag meer wilt weten, geef dat dan aan de leerkracht en/of de directeur. De nieuwsbrief wordt via Parro verspreid.

 • OBO West-Brabant

  De Windhoek maakt deel uit van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO). Stichting OBO vormt het bovenschools management van alle zestien openbare basisscholen tussen het Haringvliet en de Belgische grens. Zij bestuurt haar scholen op hoofdlijnen. Daarmee creëren ze de kaders waarbinnen scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabiliteit en een efficiënt personeelsbeleid.

  De bestuurder/directeur van OBO is dhr. Jan Veenker. Hij is bereikbaar via het e-mailadres secretariaat@obo-wbr.nl.

 • Ochtendversnapering

  Groep 1, 2 en 3

  Rond tien uur ‘s morgens mogen de kinderen eten en/of drinken. Geef het drinken mee in een goed afsluitende beker of geef een pakje mee. Beiden voorzien van naam. Indien u uw kind(eren) fruit meegeeft, maakt u het dan zo goed mogelijk thuis klaar. Geef niet teveel mee en schrijf op elke versnapering de naam van uw kind.

  Groep 4 tot en met 8

  De kinderen van deze groepen mogen in de pauze een door henzelf meegebrachte consumptie nuttigen.

 • Ouderavond

  Drie keer per jaar gaan wij met alle ouders in gesprek om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bespreken. Aan het begin van het schooljaar willen wij door middel van een kennismakingsgesprek tussen ouders en leerkracht verwachtingen naar elkaar uitspreken over het nieuwe schooljaar. In februari (17 en 20 februari 2020) en juni (29 juni 2020) bespreken we de leerresultaten en monitoren we de uitgesproken verwachtingen.
  Uiteraard mag u altijd tussentijds een gesprek met de leerkracht aanvragen.

 • Ouderbijdrage

  De vrijwillige ouderbijdrage is € 17,50 per kind. Voor kinderen die na 1 januari op school komen, wordt 50% van het gestelde bedrag betaald (€ 8,75).

  De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten ten behoeve van de leerlingen, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnavalsfeest en de Buitenspeeldag. In het jaarverslag van de ouderraad treft u een overzicht van de activiteiten aan en in de staat van baten en lasten en de begroting vindt u een specificatie van de inkomsten en uitgaven. Dit jaarverslag is op te vragen bij de ouderraad.

  De ouderbijdrage wordt overgemaakt op rekening NL41KNAB0207673160 t.n.v. ouderraad windhoek. Vermeld daarbij de naam van uw kind(eren). Meer betalen mag uiteraard ook, want elke extra euro kan de ouderraad goed gebruiken.

 • Ouderparticipatie

  Bij veel evenementen en ook bij sommige leervakken is ouderparticipatie onmisbaar. Via een nieuwsbrief worden regelmatig ouders gevraagd te helpen bij activiteiten. Dit varieert van 1 of 2 keer per week helpen met taal/rekenspellen, verkeerslessen, werkstukken of handvaardigheid tot het 1 keer per jaar assisteren bij de sportdag.

 • Oudercommunicatie

  Onze school beschikt over een oudercommunicatie systeem genaamd Parro. Door middel van deze app kunnen we onze ouders op een snelle en effectieve manier informeren over lopende zaken op school. Naast een agendafunctie, berichtenservice en een fotoalbum worden de oudergesprekken gepland via het ouderportaal. Deze app is te downloaden in de Appstore en Google Playstore.

 • Ouderraad

  Zie de Ouderraad pagina.

 • Overblijven (tussenschoolse opvang)

  Zie de pagina Overblijven voor meer informatie.

 • Passend onderwijs

  Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Centraal staat de vraag op welke school een kind de beste kansen heeft. Het onderwijsprogramma moet voor ieder kind uitdagend zijn, aansluiten bij zijn of haar mogelijkheden en hem of haar zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt. Vanaf 2011 is een schoolbestuur verplicht om voor ieder kind dat is aangemeld, passend onderwijs te leveren. Het betekent niet dat het speciaal onderwijs wordt opgeheven. Integendeel, juist in het (voortgezet) speciaal onderwijs zetten leraren en onderwijsondersteunend personeel in op een kwaliteitsverbetering. Onze school valt onder samenwerkingsverband 30.03 OOK (Optimale Onderwijs Kans). Meer informatie vind u op www.rsvbreda.nl.

  Juf Denise, de directeur is namens OBO-lid van het bestuur van OOK. Het team heeft ervoor gekozen om in eerste instantie ieder kind een plaats te bieden op onze school. Wat we elk kind kunnen bieden als basisondersteuning staat beschreven in op SOP (School OndersteuningsProfiel). Het SOP is opvraagbaar bij de directie.

 • Schoeisel

  De leerlingen trekken regenlaarzen en skates bij binnenkomst van de school uit. Zij hangen hun skates, in een meegenomen tas, onder hun jas aan de kapstok. Op school dragen zij dan schoenen of pantoffels, die zij van thuis hebben meegenomen. Zet de naam van uw kind aan de binnenkant.

 • Schoolgids

  In de schoolgids leest u welke doelen de school nastreeft, hoe zij die denkt te verwezenlijken en welke resultaten de school boekt.

 • Schoolkamp

  De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan aan het eind van het schooljaar drie dagen op schoolkamp. Dit schooljaar gaan de leerlingen 18, 19 en 20 mei 2020 op kamp.

 • Schoolplan

  Elke school is verplicht een schoolplan te hebben. In dit plan staat beschreven wat we de komende periode gaan ondernemen. De komende jaren gaan we ons bezighouden met sterk leesonderwijs, woordenschatontwikkeling en begrijpend lezen, implementeren een sociaal-emotionele methode in combinatie met mindfulness.

  Daarnaast gaan we aan de slag met IKC-ontwikkeling (Integraal Kindcentrum), communicatie met ouders (gesprekkencyclus en ouderportal) en kwaliteitszorg. Dit plan, dat voor 4 jaar wordt vastgesteld, geeft aan wat de uitgangspunten en doelstellingen van de school zijn, in welke richting de school zich wil ontwikkelen op onderwijskundig en pedagogisch gebied en welke maatregelen er zijn en worden genomen om de kwaliteit op beide gebieden te meten, te handhaven en waar nodig te verbeteren. Het huidige schoolplan is van 2019 en loopt door tot 2023.

  Samen met de schoolgids geeft het schoolplan een duidelijk beeld van het onderwijs op onze school. Het schoolplan is op school aanwezig en ligt voor iedereen ter inzage. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur. De school legt twee keer per jaar verantwoording af over de vorderingen van het schoolplan door middel van een zogenaamde managementrapportage. Deze rapportage wordt ook altijd besproken in de medezeggenschapsraad.

 • Schoolreisje

  De leerlingen gaan elk schooljaar op schoolreis. Hiervoor wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd. U ontvangt daarover bericht. Dit schooljaar vindt het schoolreisje plaats op dinsdag 23 juni 2020.

 • Schooltijden

  Zie de pagina Schooltijden

 • Social Media

  De Windhoek is zeer actief op het gebied van sociale media. Drie goede redenen om ons op Facebook te volgen:

  • direct op de hoogte van alle laatste nieuwtjes;
  • meer betrokken bij de dagelijkse bezigheden van uw kind(eren) op school;
  • onder de aandacht brengen van de school bij familie en vrienden.

  Regelmatig worden op Facebook berichtjes en foto’s geplaatst. Die geven een inkijkje in het reilen en zeilen op onze school. Door ons te volgen op Facebook onze pagina te ’liken’ ziet u onze berichten direct.

  Kent u mensen voor wie het ook interessant zou zijn (familieleden bijvoorbeeld) om ons op Facebook te ‘liken’, dan kunt u hem/haar via Facebook een uitnodiging sturen.

  Hebt u geen Facebookaccount? Geeft niet, ook zonder account kunt u de nieuwtjes lezen en foto’s bekijken.

  Alle groepen hebben de beschikking over een Parroaccount. Parro is een app die geschikt is voor tablet of mobiele telefoon. Hierin kunnen de leerkrachten op in een afgeschermde omgeving foto’s en informatie plaatsen.

 • Spreekbeurt

  De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 verzorgen elk jaar een spreekbeurt. Voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 is dit een keuze. In de praktijk doen alle kinderen dat graag. Zo doen ze al op jonge leeftijd positieve ervaringen op met de vaardigheid presenteren. Dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich goed kunnen presenteren, daarom besteden wij er veel aandacht aan.

 • Stagiaires

  Onze school fungeert als stageschool voor de Hogeschool Avans, sector Peda­gogisch Onderwijs (PABO). Dit is de lerarenopleiding voor het basisonderwijs in Breda. Soms komen Pabo-stagiaires uit andere steden onze school bezoeken. Daarnaast kunt u bij ons ook stagiaires tegenkomen van de opleiding voor onderwijsassistenten. Juf Nicole is stagecoach op onze school.

 • Toetsen

  We gebruiken twee soorten toetsen: methode-afhankelijke toetsen en methode-onafhankelijke toetsen. Methode-afhankelijke toetsen zijn de toetsen die horen bij de methodes die we gebruiken. Over het algemeen toetsen deze de leerstof die in de afgelopen weken is behandeld.

  Methode-onafhankelijke toetsen (de zogenaamde Cito-toetsen) zijn landelijke toetsen die de kennis meten over een langere periode. In de kalender voorin deze infokalender staat vermeld wanneer de toetsen worden afgenomen. Deze methode-onafhankelijke toetsen worden vanaf groep 3 afgenomen. Door de resultaten van deze toetsen elk jaar met elkaar te vergelijken ontstaat er een goed beeld over de ontwikkeling van het kind.

 • Trakteren

  Bij verjaardagen mag worden getrakteerd, het liefst geen snoep, maar bijvoorbeeld fruit, krenten of bladerdeeghapjes.

  Het is de gewoonte dat ieder jarig kind langs de klassen gaat om de felicitaties van het team in ontvangst te nemen. De jarige mag een kleine traktatie aan de leerkrachten en stagiaires uitdelen. Dit is niet verplicht.

 • Verkeersexamen

  De kinderen van groep 7 en 8 nemen om het jaar deel aan de theoretische verkeersproef, die samengesteld is door de Vereniging Veilig Verkeer Nederland.

  Daarnaast wordt hun praktijkgedrag in het verkeer getoetst tijdens de praktische verkeersproef. Wanneer de leerlingen voldoen aan de gestelde normen, ontvangen ze het verkeersdiploma en een button. Onze leerlingen van groep 7 en 8 doen (om het jaar) mee aan het landelijk theoretisch verkeersexamen van VVN en aan het praktisch verkeersexamen in Terheijden. In 2020 doen de groepen 7 en 8 weer mee aan het praktisch en verkeersexamen. Naast theoretische kennis vinden wij ook praktische vaardigheden erg belangrijk. We willen kennis en vaardigheden bijbrengen en sociaal gedrag aanleren.

  De Windhoek behoudt niet voor niets elk jaar weer het Brabants Verkeersveiligheid Label.

 • Verschoning

  Wanneer een kind start op school verwachten wij dat het kind zindelijk is. Het gebeurt weleens dat een kind in de broek plast, in de modder valt of iets dergelijks. Geen nood, wij hebben op school verschoning. Heeft uw kind gebruik moeten maken van de kleren van school, geeft u ze dan daarna zo spoedig mogelijk, schoongewassen, mee terug naar school.

 • Vertrouwenscontactpersoon

  Onze vertrouwenscontact­persoon, Sandra van Sint Annaland, zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van leerlingen. Afhankelijk van de klacht volgen er verdere stappen. Raadpleeg de schoolgids voor meer informatie. Sandra is op maandag op school. Zij is altijd bereikbaar via haar e-mailadres: s.vansintannaland@obsdewindhoek.nl.

 • Verzekering

  De school sluit een collectieve ongevallenverzekering af voor alle leerlingen voor het hele schooljaar, dus inclusief alle uitstapjes, de excursies, het schoolreisje en het kamp. Deze kosten komen voor rekening van de school en de ouderraad.

 • Visie

  Zie de pagina Visie / Missie voor informatie.

 • Voortgezet onderwijs

  Als uw kind in groep 8 zit, gaat u samen met uw kind op zoek naar een geschikte vorm van voortgezet onderwijs. Er zal overleg met de leerkracht van groep 8 aan vooraf gaan. Ook worden in de maanden januari en februari door de meeste scholen van het voortgezet onderwijs in Breda informatieavonden of ‘open dagen’ georganiseerd. Naast de leerlingen uit groep 8 adviseren wij ook altijd aan de (ouders van) groep 7 leerlingen om ook alvast een kijkje te gaan nemen op deze open dagen.

 • Website

  Op onze website vindt u alle informatie over onze school. Regelmatig worden nieuwsberichten geplaatst. Als u niet wilt dat foto’s van uw kind(eren) op de website worden geplaatst, verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk  aan ons door te geven.

 • Weekviering

  RRegelmatig houden we op donderdagmiddag een weekviering. Hieraan doen alle groepen mee. Bij toerbeurt verzorgen de groepen of het schoolteam dit laatste halfuurtje met bijvoorbeeld zang, dans of toneel. Iedereen is van harte welkom deze weekvieringen van 15.00 uur tot 15.30 uur bij te wonen.
  We verzoeken de toehoorders stil te zijn, anders wordt het optreden overstemd door bijgeluiden. Wilt u na afloop buiten uw kind opwachten zodat met name de kinderen van groep 1-2 en groep 3-4 rustiger naar de klas kunnen gaan.

 • Wensjes

  Bij verjaardagen van ouders en/of grootouders mogen de kinderen uit groep 1-2 een wensje kleuren. Meld deze verjaardagen ruim van te voren (minstens drie dagen). Uw kind kan dan rustig aan het wensje werken.

 • Werkstukken

  In de methode Alles-in-1 is het maken van een werkstuk onderdeel van de lesstof. De leerlingen leren in de loop der jaren zelfstandig de werkstukken te maken.

 • Zelfstandigheid van jonge kinderen

  Aan de bevordering van de zelfstandigheid van de kleuter wordt thuis en op school dage­lijks gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de toiletgang, het aan- en uitkleden, handen wassen. Voor leerkrachten is het prettig als kinderen zichzelf redelijk kunnen aan- en uitkleden (op moeilijke sluitingen na) en ook zelf naar het toilet kunnen (zelf hun billen kunnen vegen).

 • Ziekte en verzuim

  Wanneer uw kind niet op school kan komen, dient u dit telefonisch via het telefoonnummer van de school 076-5938218 door te geven met duidelijke vermelding van de naam en de groep van uw kind. Als uw kind niet is afgemeld, bellen wij u rond 8.45 uur op.

 • Zittenblijven of overgaan

  Het onderwijs op De Windhoek is erop gericht dat de leerlingen binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Wij streven naar een ononder­broken ontwikkelingsproces dat wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. In de praktijk betekent dit, dat er meer aandacht gegeven zal worden aan het individuele kind: de zogenaamde zorgver­breding.

  Toch willen wij de mogelijkheid van zittenblijven open houden voor leerlingen, van wie ouders, leerkracht en eventuele hulpverleners van mening zijn dat een jaar overdoen het beste is voor het betreffende kind.

 • Zorgteam

  Zie de pagina Extra Begeleiding voor meer informatie.

Terug naar top