Resultaten

We gaan op onze school er vanuit dat de einddoelen voor het basisonderwijs, zoals die zijn geformuleerd door het ministerie, door alle leerlingen gehaald worden. Onze school staat voor opbrengsten op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag.

???????????????????????????????

Kennis wordt o.a. gemeten aan de hand van de eindtoets basisonderwijs die de leerlingen uit groep 8 elk jaar maken. De laatste jaren behalen wij altijd een score rond het landelijk gemiddelde van 535 punten. Ook de verdeling van leerlingen over de verschillende onderwijsvormen (VMBO, HAVO, VWO) sluit goed aan bij de landelijke trends.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen uit gecombineerde groepen, zoals op onze school, vaak beter geleerd hebben zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Wij horen vaak uit het voortgezet onderwijs dat onze leerlingen zich inderdaad hierop onderscheiden.

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in school

In het onderwijssysteem dat wij aanbieden is het individueel volgen van de ontwikkeling van de leerlingen belangrijk. Niet alleen de verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen vinden wij van belang. Ook de ontwikkeling als mens (de sociaal-emotionele ontwikkeling), de ontwikkeling van zintuigen en motoriek en de creatieve ontwikkeling worden nauwgezet gevolgd.

In de onderbouw houdt de leerkracht door middel van observaties de ontwikkeling van het kind bij in het logboek en/of kinderdagboek. Aan de hand hiervan volgen wij de ontwikkeling van elk kind op de voet en stellen deze bij waar dat nodig is.

Vanaf groep 3 vinden er regelmatig toetsen plaats voor diverse vakgebieden. Ten aanzien van de sociaal-emotionele en kennisontwikkeling gebruiken we een leerlingvolgsysteem.

Mochten wij bij de ontwikkeling van een kind op problemen stuiten, dan nemen wij onmiddellijk contact op met de ouders. Afhankelijk van het probleem proberen wij samen een oplossing te zoeken.

De verslaglegging

Alle gegevens uit observaties en toetsen worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem en op gezette tijden doorgesproken met ouders en de interne begeleider. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind. De verkregen informatie wordt bijgehouden in een leerlingendossier. Dit dossier is op verzoek door de ouders in te zien.