Missie van De Windhoek

De missie van onze school geeft aan wat wij willen zijn. De Windhoek heeft als missie geformuleerd:

De Windhoek is een kleinschalige openbare basisschool waar ieder kind verschillend is en zichzelf mag zijn. Wij geven onze leerlingen een stevige basis mee voor de toekomst, waarbij zij kennis en vaardigheden hebben opgedaan om zich verder te ontwikkelen in de maatschappij. Het kind staat bij ons centraal waarin onderwijs op maat wordt geboden en het welbevinden een grote rol speelt.

Visie van De Windhoek

Ons onderwijs bieden wij thematisch aan waarbij wij spreken over samenhangend onderwijs. Vanuit een veilige en betrokken sfeer werken wij samen met de leerlingen in een uitdagende, positieve en betekenisvolle leeromgeving. De leerlingen worden betrokken en zijn medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. Het kind staat bij ons centraal, wij bieden onderwijs op maat en hebben oog voor verschillen tussen kinderen.

Het welbevinden speelt een grote rol binnen ons onderwijs waardoor wij structureel aandacht hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De expressieve vakken bieden wij groep overstijgend aan, middels procesgericht werken waarbij de nadruk ligt op het onderzoekend leren. Het product is niet alleen het doel, maar het proces waarbij wij onze leerlingen uitdagen om uit te proberen, te ontdekken en buiten de kaders durven te gaan vinden wij van even groot belang voor de ontwikkeling.

Wie zijn wij?

OBS De Windhoek is een openbare school en valt onder het bestuur van Stichting OBO-WBR. Het team van De Windhoek is een enthousiast en hardwerkend team, bestaand uit 6 leerkrachten, een intern begeleider, administratieve ondersteuning en een directeur. 

OBS De Windhoek is een school waar ieder kind welkom is, ongeacht achtergrond of religie. Er heerst een open, veilige en rustige sfeer in de school met een duidelijke structuur. Wij kijken naar het kind als individu en besteden veel aandacht en zorg aan het welbevinden. Ieder kind is uniek waardoor wij afstemmen op verschillen tussen leerlingen, waarbij wij streven naar hoge verwachtingen en optimale leerresultaten passend bij het kind.

Binnen onze school is een doorgaande lijn zichtbaar m.b.t. samenwerken en het zelfstandigwerken. In alle groepen worden coöperatieve werkenvormen aangeboden die het samenwerken stimuleren en bevorderen. Deze coöperatieve werkvormen zijn zeer geschikt om in te zetten tijdens alle lessen waarbij leerlingen in tweetallen of een groepje op een zeer effectieve manier samenwerken.

Openbare basisschool De Windhoek vormt samen met het consultatiebureau (GGD gezondheidszorg) en (kinderdagverblijf, peutergroep, voor- en naschoolse opvang) Eskadee, Integraal Kind Centrum de Wiekslag.

Wat willen wij?

Ons gegeven onderwijs sluit aan bij de huidige interesses van onze leerlingen en spreekt hen van jongs af aan op hun vermogen tot gezamenlijk handelen en nadenken (met behoud van ieders individuele ontwikkeling).

Het is onze taak op onze leerlingen kennis over te brengen om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse én toekomstige maatschappij. Deze kennis wordt overgedragen door de leerkracht (kennisoverdracht) of het zelf onderzoeken eventueel met een medeleerling (kennisconstructie). Zo maken wij hen en elkaar tot ‘deelnemers’ in allerhande sociaal-culturele activiteiten. Want we hopen dat wij en zij (later) actieve, betrokken deelnemers worden in kleine en grote samenlevingsverbanden; deelnemers die de geldende ‘regels van het spel’ op vrijmoedige, creatieve en kritische manier kunnen hanteren. En dat leer je alleen door het te doen.