Extra begeleiding

Sommige leerlingen hebben begeleiding nodig voor leer- en sociaal-emotionele problematiek.

Wanneer een groepsleerkracht van mening is dat een leerling extra aandacht nodig heeft dan wordt deze leerling, na overleg met de ouders, meestal aangemeld bij de intern begeleider (IB’er). Na een gesprek met de betrokken leerkracht wordt de leerling door hem/haar nader onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden besproken met ouders en leerkracht, waarna besloten kan worden tot het opstellen van een plan: een plan om aan de specifieke behoeften van het kind te gaan werken.

De leerkrachten blijven altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden voor extra begeleiding. Klik op de titels om meer te lezen.

 • Achterblijvende prestaties

  Soms heeft een leerling meer begeleiding nodig omdat de leerprestaties achterblijven. Remedial Teaching in de vorm van extra instructie en/of extra oefening is dan een mogelijke oplossing.

  Over het algemeen voert de leerkracht de extra instructie of oefening uit in de vorm van pre-teaching en/of verlengde instructie. Ook zorgt de leerkracht voor meer begeleiding bij de inoefening van de leerstof.  De intern begeleider helpt de leerkracht om dit op een goede manier te doen.

  Wanneer extra begeleiding door de leerkracht / IB-er niet tot het gewenste resultaat leidt wordt dit met ouders besproken.

  Soms volgt het advies om de leerling een jaar te laten doubleren. Dit laatste houdt niet in dat een kind alle leerstof van dat jaar opnieuw krijgt aangeboden. Op vakgebieden waarbij zich geen problemen voordoen, kan de leerling rustig verder werken op het niveau waar hij of zij was gebleven (zie “in de klas“).

 • Uitzonderlijk goede prestaties

  Ook aan leerlingen die juist opvallen door uitzonderlijk goede prestaties, de zogenaamde hoogbegaafden c.q. kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, wordt extra aandacht besteed. Deze leerlingen nemen deel aan de bovenstroomgroep. Tijdens deze lessen werken zij onder begeleiding aan uitdagende en verdiepende leerstof. Bovendien wordt voor deze kinderen een eigen programma opgesteld. Daarmee wordt ander, passend  materiaal gezocht dat aan hun behoeften voldoet. Een volgende stap kan zijn een leerling versneld door de stof heen laten gaan.

 • Intern begeleider

  De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op school. Als er volgens een leerkracht zorgen zijn om een leerling, dan kan hij of zij dit bespreken met de intern begeleider (IB’er). Gaat het hierbij om een probleem op het sociaal-emotionele vlak dan kan de IB’er, afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen, de schoolmaatschappelijk werker inschakelen. Ouders worden altijd benaderd voor een gesprek. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Vervolgafspraken worden in onderling overleg gemaakt.

  De interne begeleider op De Windhoek is Sandra van Sint Annaland. Sandra is op maandag aanwezig. Ze is dan ook op school telefonisch bereikbaar. Haar e-mailadres is s.vansintannaland@obsdewindhoek.nl. De leerkracht blijft het eerste aanspreekpunt voor ouders.

 • Orthopedagoog

  De organisatie van de zorg op onze school is vooral in handen van de ‘intern begeleider’. Wanneer een leerling echter hulp nodig heeft bij complexere leer- of gedragsproblemen, kan de intern begeleider een beroep doen op de bovenschoolse orthopedagoog. De orthopedagoog geeft advies, begeleidt de intern begeleider en de leerkrachten en kan eventueel leerlingen testen. Onze eigen orthopedagoog is goed op de hoogte van de problematiek en de communicatielijnen zijn erg kort. Ook de onderzoeken die gedaan worden om vast te stellen welke vorm van vervolgonderwijs het beste bij onze schoolverlaters past, worden door de eigen OBO-orthopedagoog gedaan.

  U kunt niet zelf rechtstreeks contact opnemen met onze orthopedagoog, maar wanneer u hieraan behoefte heeft, bespreekt u dat dan met de intern begeleider of de directeur.

  Uitgangspunt daarbij is steeds dat wij zoveel mogelijk proberen leerlingen binnen onze eigen school op te vangen en alleen een leerling doorverwijzen naar het speciaal onderwijs als we ervan overtuigd zijn dat onze kennis en kunde tekort schieten om het kind afdoende te kunnen helpen.

 • Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

  marianne_steentjes

  Marianne Steentjes, CJG Professional, is voor De Windhoek de contactpersoon vanuit het CJG Drimmelen-Geertruidenberg. Het CJG is er voor al uw kleine en grote vragen over opgroeien en opvoeden.
  Het CJG is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties die zich bezig houden met advies en ondersteuning aan jeugdigen, het gezin waarin zij opgroeien en hun sociale netwerk.
  U kunt met haar uw opvoedvragen of andere vraagstukken of zorgen doorspreken en samen een plan van aanpak opstellen.
  Ook voor meer complexe vraagstukken kan zij met u meedenken/ ondersteunen. Wanneer binnen het CJG niet de meest passende ondersteuning voor u en/of uw kind voor handen is, kan zij doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg. Uiteraard altijd met uw instemming en toestemming.
  De werkdagen van Marianne zijn: maandag, dinsdag in de even weken, woensdag en vrijdagochtend.

  Voor meer informatie over het CJG Drimmelen-Geertruidenberg kunt u onze website raadplegen.
  Email: M.Steentjes@cjgdg.nl
  Tel. CJG Drimmelen-Geertruidenberg: 0162-690120

 • Zorgteam

  Om de juiste hulp te bieden kan het nodig zijn om de problematiek te bespreken in een uitgebreidere setting. Dat kan in een zorgteam gebeuren. In het zorgteam hebben zitting:

  • intern begeleider
  • directeur
  • orthopedagoog van de Stichting OBO
  • collegiale consultant van SBO De Wissel
  • leerkracht van de betreffende leerling

  Op uitnodiging kunnen externe hulpverleners deelnemen aan de vergaderingen, bijvoorbeeld de CJG professional of de jeugdverpleegkundige van de GGD zijn.

  Het zorgteam komt vier keer per schooljaar bij elkaar.